درابك

Drabak

عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی كه به موجب روش درابك مسترد می شود.

دمپينگ

Dumping

عبارت است از عرضه كالا با قيمتی كمتر از هزينه نهايی توليد آن يا با استفاده از سوبسيدهای غير عادی در يك بازار خارجی.

فله

Bulk

به كالاهايی كه بدون لفاف در واگن ها يا كاميون های اتاقدار و يا كشتی حمل می شود فله می گويند. كالاهايی مانند شكر، گندم، حبوبات، علوفه و از اين قبيل به صورت فله حمل می شوند.

اعلاميه ارز

Currency Declaration

سندی است که بانك مبلغ ارز انتقال يافته جهت خريد كالا و ارز ريالی و تاريخ گشايش اعتبار آن را نشان می دهد.