پروانه تردد

Permit Traffic

پروانه تردد، برگه‌ای است كه توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برابر قانون تردد وسايل نقليه خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ايران صادر می‌شود و مشخصات عمليات حمل‌ونقل و وسايل نقليه خارجی، اعم از نام مرز ورودی و خروجی، طول و مسير تردد، زمان سفر و مدت زمان مجاز رانندگی برای هر راننده و … وسيله نقليه خارجی را تعيين می‌كند.

اين پروانه توسط نمايندگی سازمان راهداری و حمل ‌ونقل جاده‌ای در پايانه‌های مرزی صادر و در بدو ورود ، به رانندگان وسايل نقليه خارجی داده می‌شود و تردد وسايل نقليه خارجی بدون همراه داشتن اين پروانه تردد، در جاده های كشور ممنوع می باشد .

پروانه صادراتی

Export Permission

سندی است که توسط گمرک صادر می شود. صدور این سند به معنای آن است که عملیات ارزیابی به اتمام رسیده و صاحب کالا با گمرک تسویه حساب نموده و می تواند مقدمات خروج کالای خود را از گمرک فراهم نماید.

لیست عدل‌بندی

Packing List

فهرستی است که محتویات هر بسته را با ظرف و خالص نشان دهد.